ได้รับเมล์ This listing would cause you to exceed the amount ($xxx) you can list

September 18, 2017


อีเมล์นี้เป็น email แจ้งเตือนจากโปรแกรม ebaylistpro ครับว่าไม่สามารถ revise(แก้ไข) ราคาได้ครับ

ลิมิตของ ebay มีด้วยกัน 2 อย่างครับ คือ 1. ลิมิตจำนวนชิ้น และ 2. ลิมิตจำนวนเงินครับ 2ลิมิต นี้จะเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราขอลิมิต กับ ebay ครับ


จากภาพ ลิมิตเงินของบัญชี ebay ของท่านอยู่ที่ 1500$ ครับ และมีสินค้า 18 ชิ้น ที่ amazon (ดูตรง number of error 18) ราคาขึ้น ดังนั้นโปรแกรมจึงพยายามปรับราคาขึ้นตามใน ebay ให้ครับ

แต่โปรแกรมปรับขึ้นตามไม่ได้ เพราะ ติดลิมิตจำนวนเงินในบัญชีของผู้ใช้งานครับ แสดงว่าผู้ใช้งานลงสินค้าไปจนเต็มลิมิตจำนวนเงินแล้วครับ โปรแกรมจะแก้ไขเพิ่ม ราคาไม่ได้ครับ

ดังนั้นแนวทางการแก้ไขคือ ให้หาสินค้าราคาแพงๆ สัก 2-3 ชิ้น แล้ว end ออกจาก ebay ครับ ให้เหลือลิมิตเพียงพอต่อการ แก้ไขราคาของโปรแกรมครับ

ซึ่งผมแนะนำให้เหลือลิมิต จำนวนเงินไว้ประมาณ 5% ของลิมิตเงินทั้งหมดครับ เพื่อให้เกิดความยืดหยุนในการแก้ไขราคาของโปรแกรมครับ

เมื่อลบสินค้าออก 2-3 ชิ้น ทำให้เหลือลิมิตเงินในการแก้ไขราคาแล้ว ให้เข้าไปที่โปรแกรม หน้า Tracking->setting แล้วกดปุ่ม Save & reprice all 1 ครั้งครับ โปรแกรมจะทำการตรวจสอบและแก้ไขราคาใหม่ทั้งหมดภายใน 1 ชั่วโมงครับ