การลงสินค้าแบบตั้งเวลา เมื่อเทียบกับเวลาประเทศไทย และเวลา สหรัฐอเมริกา

September 19, 2017


เวลาในโปรแกรมที่แสดงอยู่เป็นเวลา GMT/UTC ครับ ซึ่งเป็นเวลาสากลครับ

เวลาของประเทศ สหรัฐอเมริกา จะใช้ (GMT/UTC)  - 4 

เวลาของประเทศ ประเทศไทย จะใช้ (GMT/UTC)  + 7 

สูตรงง่ายๆ ในการคำนวนเวลา

 เวลาโปรแกรม  = เวลาประเทศไทย - 7

 เวลาโปรแกรม  = เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา  +4


ตัวอย่างที่ 1 ผมต้องการลงสินค้า เวลา 09.00 ของเวลาสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นเวลาคนที่นู้นตื่นนอนและอาจมา Shopping online ใน ebay ดังนั้นผมจึงต้องการเริ่มต้นลงสินค้าเวลานี้ ผมก็เข้าสูตร 

 เวลาโปรแกรม  = เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา  +4

 เวลาโปรแกรม  = 09.00  +4

 เวลาโปรแกรม = 13.00   ดังนั้นเราต้องตั้งเวลาในการลงสินค้าในโปรแกรม 13.00 ครับ เมื่อถึงเวลาดังกล่าว โปรแกรมจะลงสินค้าซึ่งจะเป็นเวลา 09.00 ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับ


ตัวอย่างที่ 2  ผมต้องการลงสินค้า เวลา 22.00 ของเวลาประเทศไทย ผมก็เข้าสูตร 

 เวลาโปรแกรม  = เวลาประเทศไทย  - 7

 เวลาโปรแกรม  = 22.00  - 7

 เวลาโปรแกรม = 15.00 ดังนั้นเราต้องตั้งเวลาในการลงสินค้าในโปรแกรม 15.00 ครับ เมื่อถึงเวลาดังกล่าว โปรแกรมจะลงสินค้าซึ่งจะเป็นเวลา 22.00 ในประเทศไทยครับ